29.8.2023
Всі
Супровід бізнесу
Стандарти GRI та український бізнес

Юлія Ляшко

юристка практики Супроводу Бізнесу Juscutum

В епоху стрімкого розвитку екологічних, соціальних та управлінських проблем (ESG) країни по всьому світу визнали необхідність впровадження практик сталого розвитку та сприяння прозорому звітуванню про корпоративні впливи. На тлі цих масштабних змін Глобальна ініціатива зі звітності (GRI) стала провідною платформою для організацій, які прагнуть ефективно вимірювати, управляти та інформувати про свою діяльність у сфері сталого розвитку. Оскільки Україна взяла курс на впровадження принципів сталого розвитку та відповідального ведення бізнесу, інтеграція стандартів GRI в українське законодавство є важливим кроком на шляху до досягнення цих амбітних цілей.

У міру того, як світ усвідомлює наслідки зміни клімату, соціальної нерівності та етичних порушень, заклик до корпоративної прозорості та відповідальності стає все більш нагальним. Україна, з її зростаючим економічним потенціалом та бізнес-ландшафтом, що швидко трансформується, має чудову нагоду зробити стрибок до більш сталого майбутнього. Прийнявши стандарти GRI, наша держава може продемонструвати свою прихильність до узгодження бізнес-інтересів із суспільним та екологічним благополуччям, залучення відповідальних інвестицій та зміцнення своєї глобальної конкурентоспроможності.

Цією статтею, ми прагнемо зробити свій внесок у дискусію про управління сталим розвитком, правову гармонізацію та колективні зусилля, необхідні для досягнення Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Стандарти GRI є найкращою світовою практикою публічного звітування про низку економічних, екологічних та соціальних впливів, яка застосовується кількома тисячами організацій у понад 90 країнах. Згідно зі статистикою, що ведеться авторами стандарту GRI, 82% найбільших підприємств світу користуються саме цим стандартом. Звітність за GRI, надає інформацію про позитивний або негативний внесок організації у сталий розвиток.

Стандарти GRI дозволяють організації подавати інформацію таким чином, щоб охопити всі її найсуттєвіші впливи на економіку, навколишнє середовище та людей, або зосередитися лише на конкретних темах, таких як зміна клімату чи дитяча праця.

Згідно з підходом GRI, організація звітує про всі свої суттєві теми та пов’язані з ними впливи, а також про те, як вона управляє цими темами. Такий підхід до звітності дає всебічну картину найбільш значущих впливів організації на економіку, навколишнє середовище та людей.

Хто застосовує стандарти GRI та хто використовує звітну інформацію?

Стандартами GRI може користуватися будь-яка велика чи мала організація, державна чи приватна, з будь-якого сектору чи місцезнаходження. Звітники, зацікавлені сторони та інші користувачі інформації спираються на Стандарти.

Звітники в організаціях використовують Стандарти для того, щоб звітувати про впливи організації у перевірений спосіб, який дає змогу порівнювати показники з іншими організаціями. Стандарти також допомагають зацікавленим сторонам та іншим користувачам інформації зрозуміти, чого можна очікувати від організації у звітності, та використовувати інформацію, опубліковану організаціями, у різні способи.

Структура GRI

Стандарти GRI – це модульна система, що складається з трьох серій стандартів: Універсальні, Галузеві та Тематичні стандарти GRI.

Універсальні стандарти GRI застосовуються до всіх організацій і складаються з наступних частин:

– Основи 2021 (GRI 1) – окреслює мету Стандартів GRI, роз’яснює ключові поняття, та пояснює, як використовувати Стандарти. У ньому перераховані вимоги, яких повинна дотримуватися організація, щоб складати звітність відповідно до Стандартів GRI. Він також визначає принципи, такі як точність, збалансованість і можливість перевірки, що є фундаментальними для якісної звітності.

– Загальні розкриття 2021 (GRI 2) – містить розкриття, що стосуються деталей, пов’язаних зі структурою організації та практиками звітності; діяльністю та працівниками; управлінням; стратегією; політиками; практиками; а також залученням зацікавлених сторін. Вони дають уявлення про профіль і масштаб організації, а також допомагають створити контекст для розуміння впливу організації.

– Суттєві теми 2021 (GRI 3) – пояснює кроки, за допомогою яких організація може визначити теми найбільш значущі для її впливів, тобто суттєві теми, що відображають найбільший вплив конкретного бізнесу на економіку, навколишнє середовище та суспільство.

Галузеві стандарти GRI мають на меті підвищити якість, повноту та послідовність звітності організацій. Стандарти розроблені для 40 секторів, починаючи з тих, що мають найбільший вплив, таких як нафта і газ, сільське господарство, аквакультура та рибальство.

Стандарти перелічують теми, які є суттєвими для більшості організацій у певному секторі, і вказують на відповідні розкриття інформації для звітування за цими темами. За наявності відповідного галузевого стандарту організація зобов’язана використовувати його при складанні звітності за Стандартами GRI.

Кожен галузевий стандарт складається з початкового розділу, який містить огляд характеристик галузі, включаючи види діяльності та ділові відносини, які можуть впливати на неї. В основній частині Стандарту перераховані ймовірні суттєві теми для сектору. Тема за темою, у цьому розділі описані найбільш суттєві впливи, пов’язані з галуззю. Опис кожної – вказує на відповідні розкриття в Стандартах за темами, які організація повинна розкрити у своїй звітності. Галузевий стандарт може також перераховувати додаткові вимоги до розкриття інформації, яких немає в Стандарті за темою. Теми та розкриття визначаються на основі галузевих даних, міжнародних документів та порад галузевих експертів. Отже, вони відображають очікування широкого кола зацікавлених сторін щодо управління впливами в секторі.

Тематичні стандарти GRI містять вимоги до розкриття інформації за темами. Приклади включають стандарти щодо відходів, охорони праці, здоров’я і безпеки та оподаткування. Кожен Стандарт містить загальний огляд теми та розкриття інформації, характерної для цієї теми, а також інформацію про те, як організація управляє пов’язаними з нею впливами. Організація обирає ті Тематичні стандарти, які відповідають визначеним нею суттєвим темам, і використовує їх для складання звітності

Процес звітування

Основою звітності зі сталого розвитку є визначення організацією своїх впливів на економіку, навколишнє середовище та людей, а також визначення їхніх пріоритетів, тобто забезпечення прозорості щодо цих впливів.

GRI 1 є відправною точкою для всіх організацій, які звітують за Стандартами GRI, оскільки в ній викладено ключові концепції та принципи, а також перелічено вимоги до звітності відповідно до Стандартів GRI.

Виявлення та оцінка впливів

Виявлення впливів та оцінка їх значущості є частиною повсякденної діяльності організації, яка варіюється залежно від конкретних обставин. Розуміння контексту діяльності організації є вирішальним фактором у визначенні та оцінці значущості її впливів. GRI 2 допомагає в цьому процесі, детально визначаючи вимоги до розкриття інформації щодо різних аспектів діяльності організації (практики звітності, управління). GRI 3 крок за кроком пояснює, як виявляти та оцінювати впливи, а також їхню значущість.

Визначення суттєвих тем

Після того, як організація оцінила значущість своїх впливів, вона має вирішити, про які з них звітувати. Для цього їй потрібно визначити пріоритетність впливів. Групування впливів за темами (наприклад, “вода та стічні води” або “дитяча праця”) полегшує це завдання, оскільки вказує на те, які теми є найбільш важливими для діяльності організації – її суттєві теми. GRI 3 також містить покрокове пояснення того, як організувати таке групування.

Знову ж таки, галузеві стандарти є частиною процесу визначення суттєвих тем. Організація повинна звірити свій вибір суттєвих тем з темами відповідного галузевого стандарту. Це допоможе організації переконатися, що вона не пропустила жодної теми, яка може бути суттєвою для сектору. Якщо відповідний галузевий стандарт є доступним, то організація зобов’язана використовувати його при складанні звітності відповідно до Стандартів GRI. Використання Галузевих стандартів не замінює визначення суттєвих тем, а є допоміжним засобом. Однак організація все одно повинна враховувати свої конкретні обставини при виборі суттєвих тем.

Застосування в Україні

Застосування GRI є вкрай важливими для України у зв’язку з розвитком корпоративної соціальної відповідальності та еволюцією системи надання звітності. Світовою тенденцією є те, що загальна кількість компаній, які беруть на себе зобов’язання з підготовки нефінансової звітності, щороку зростає.

На сьогодні в Україні лише окремі великі компанії беруть на себе зобов’язання щодо звітування за стандартами GRI, але, безумовно, їх кількість поступово збільшується. Серед компаній, які вже звітують, є зокрема: Нова Пошта, Vodafone Україна, ДТЕК, ПрАТ «Укренерго», ПАТ «Укрнафта», Група Метінвест, Kernel.

Необхідність впровадження звітування за стандартами GRI у нашій державі обумовлена низкою причин:

  1. розвиток нефінансової звітності як інструменту менеджменту провадження бізнесу за сучасними принципами;
  2. зростання інтересу до такої звітності з боку громадськості;
  3. окрім своєї безпосередньої функції – розробки вимог до розкриття інформації, – GRI задає загальносвітові тренди, формуючи нову філософію управління сталим розвитком.

Для українських компаній впровадження звітування за стандартами GRI дозволяє:

  1. проводити компанії внутрішній самоаналіз відповідно до оцінки того, наскільки добре побудовані та функціонують ті чи інші процеси, з метою забезпечення сталого розвитку організації;
  2. зміцнити загальний імідж компанії, побачити, наскільки діяльність компанія є ефективною, та підняти її рейтинг на вищий рівень;
  3. приділити увагу не лише змісту, а й принципам провадження діяльності.

Важливим є поступове впровадження стандартів GRI залежно від можливостей та виходячи з міркувань доцільності для компаній. Це відповідає принципу етапності та підвищить загальний рівень ефективності використання стандартів.

Можна стверджувати, що у всіх нефінансових звітах українських підприємств наскрізною буде нова суттєва тема про війну в Україні, а саме – про її повномасштабну фазу, що розпочалася 24 лютого 2022 року.

Важливо виділити ряд цілей підприємства, які можуть бути досягнуті за допомогою нефінансового звіту та за умови визначення війни в Україні суттєвою темою. Перш за все, це можливість публічно заявити про свою позицію щодо війни та обрати сторону, яку підтримує підприємство. Це важливо для репутаційної складової бізнесу. По-друге, в умовах інформаційної війни потрібно розповсюджувати правдиву інформацію, а звіт за міжнародними стандартами GRI вважається надійним джерелом. По-третє, війна – це справжнє випробування, тому у звіті буде доречним згадати, якщо підприємство виявилося фінансово стійким, управління не зупиняло роботу, не проводило масових звільнень, вчасно виплачувало зарплати, допомогло з евакуацією працівників чи навіть місцевої громади та інше. Також, якщо використовувати нефінансовий звіт як інструмент по роботі зі стейкхолдерами, то можна залучити нових клієнтів, знайти нові ринки збуту чи навіть заручитися фінансовою підтримкою нових інвесторів. Окрім допомоги для власного бізнесу, існує можливість залучити додаткові кошти для підтримки української економіки за допомогою звіту за стандартами GRI.

Вплив війни на компанію може бути цікавим різним групам стейкхолдерів. Бізнесу важливо втримати своїх клієнтів та показати себе як надійну бізнес-одиницю. Репутація та імідж компанії значною мірою залежить від суб’єктивної думки місцевої громади та суспільства в цілому, тому після закінчення війни буде вдалою ідеєю нагадати, що хорошого зробило підприємство для нашої перемоги та захисту населення. Нефінансовий звіт є одним зі способів комунікації з персоналом, тому повинен включати перелік переваг для працівників, щоб запобігти відпливу висококваліфікованих кадрів. Підприємству важливо показати, що управління дерусифікувало перелік постачальників та партнерів. Нефінансовий звіт може містити цілі на наступний період, тому доцільно описати конкретні напрямки, які потребують інвестицій.

Війна у сучасному світі на європейському континенті є чимось аномальним. Тому не дивно, що у європейській практиці відсутні приклади звітування про впливи війни на діяльність підприємства. Проте, такі приклади можна знайти у звітах деяких азербайджанських компаній щодо впливу Другої карабаської війни на їхню діяльність. У звіті зі сталого розвитку за 2019–2020 роки компанія SOCAR (азербайджанська державна нафтова компанія) наводить показник обсягу матеріальної допомоги, наданої дітям працівників, що брали участь та загинули в Карабаській війні.

Компанія ЗАТ «Азербайджанське Каспійське пароплавство» у розділі про громадську діяльність звітує про те, що підтримує сім’ї загиблих у боях за територіальну цілісність і незалежність Азербайджану, а також біженців і внутрішньо переміщених осіб. Компанія наводить показники кількості осіб на утриманні та суми матеріальної допомоги кожній категорії постраждалих. Також у цьому звіті йдеться про те, що «Азербайджанське Каспійське пароплавство» лояльне до ветеранів війни та охоче приймає їх на роботу.

Потрібно звернути увагу на те, що вищенаведені компанії описали свою діяльність лише у розділах про волонтерську та громадську діяльність.

На жаль, війна в Україні значно масштабніша, триваліша та з більшими людськими й технічними втратами, ніж Карабаська війна. Тому вона спричинила набагато більше негативних впливів на українське підприємництво, які потребують детальної аналітики та якісного відображення у нефінансовій звітності. Значно зросли ризики для підприємств, багато з них уже зазнали прямих матеріальних втрат, інші недоотримують значну частину прибутку.

Не зважаючи на страшні події та їх наслідки, які ми зараз переживаємо, ми зобов’язані впроваджувати передовий світовий досвід та практику застосування стандартів сталого розвитку вже сьогодні.

Впроваджуючи стандарти GRI, український бізнес прокладатиме шлях до більш підзвітної, прозорої та соціально відповідальної ділової практики, яка знайде відгук як у внутрішніх зацікавлених сторін, так і у світової спільноти. Тож у той час, як країни світу визнають сталий розвиток невіддільною складовою прогресу, Україна стоїть на порозі трансформації, готова вступити в нову еру сумлінного економічного зростання шляхом інтеграції стандартів GRI у своє правове поле.

Джерело: Femida.ua
6.12.2023
Всі
Вирішення спорів
Агробізнес
Пом'якшення валютних обмежень: 5 змін від НБУ
Читати
5.12.2023
Всі
Вирішення спорів
Агробізнес
Блокада кордону: горять терміни валютних розрахунків бізнесу
Читати
4.12.2023
Всі
Технології та інвестиції
Сфера IT та Інтелектуальна Власність: правові аспекти договорів з іноземними замовниками
Читати
1.12.2023
Всі
Технології та інвестиції
Відкритий банкінг (Open Banking): революційна трансформація міжнародного та українського банківського сектору
Читати
1.12.2023
Всі
Супровід бізнесу
Вестінг: інноваційний інструмент інвестування для працівників та власників бізнесу
Читати
28.11.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптовалюта та приватність: як віднайти баланс між анонімністю та регулюванням?
Читати
27.11.2023
Всі
Супровід бізнесу
Як нові правила та вимоги до ІТ-платформ у ЄС вплинуть на Україну
Читати
27.11.2023
Всі
Технології та інвестиції
Гарантія походження як ключовий інструмент розвитку «зеленої» енергетики та залучення інвестицій в Україну
Читати
27.11.2023
Всі
Технології та інвестиції
Основні тренди зеленої енергетики 2023 року: фокус ЄС та виклики для України
Читати
20.11.2023
Всі
Технології та інвестиції
Кваліфікований електронний підпис в ЄС: нові можливості для українського бізнесу
Читати
15.11.2023
Всі
Вирішення спорів
Коригування митної вартості. Як бізнесу відстояти свої інтереси
Читати
8.11.2023
Всі
Інновації
Технології та інвестиції
Юридичний бізнес
Juscutum відкриває першу в Україні практику АІ
Читати
2.11.2023
Всі
Супровід бізнесу
Гуманітарна допомога: правила ввезення зміняться з 1 грудня 2023 року
Читати
27.10.2023
Всі
Бухгалтерський супровід
Контрольовані іноземні компанії: чому важливо подати повідомлення у ДПС
Читати
23.10.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Публічні закупівлі в Україні під час війни: корупція, ризики та шляхи подолання
Читати
18.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Juscutum консультує Європейську комісію з цінних паперів (ESMA) щодо нового регулювання діяльності криптоактивів (MiCA) в ЄС
Читати
12.10.2023
Всі
Супровід бізнесу
Податкове право
ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО. УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ, АБО ЯК ЗАКОННО ОФОРМИТИ СВОЄ ПРОЖИВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Читати
11.10.2023
Всі
Супровід бізнесу
Інтелектуальна власність
Що варто знати кожному митцю про авторське право?
Читати
11.10.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Вебкам-моделінг: правове регулювання в Україні
Читати
9.10.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Роль фінансового аналізу в роботі правоохоронців та дії захисту
Читати
9.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Series LLC: що це і чому це використовується для криптобізнесу
Читати
9.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Privacy by default
Читати
9.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Податкове право
ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ
Читати
26.4.2023
Всі
Податкове право
Податок PIT в Польщі: як декларувати та сплачувати податки українським біженцям
Читати
18.9.2023
Всі
Податкове право
Супровід бізнесу
Дія City
Чому ІТ-компанії обирають «Дія.City»: переваги для бізнесу та айтівців
Читати
15.9.2023
Всі
Технології та інвестиції
Інновації
Military-tech в Україні: як розвивається напрям та які юридичні нюанси для стартапів
Читати
5.9.2023
Всі
Супровід бізнесу
Що зміниться для інтернет-магазинів на ринку після прийняття нового закону
Читати
1.9.2023
Всі
Юридичний бізнес
Реанімація продуктивності: коли варто боротися за відновлення ентузіазму у співробітників
Читати
29.8.2023
Всі
Супровід бізнесу
Стандарти GRI та український бізнес
Читати
28.8.2023
Всі
Супровід бізнесу
Масові скорочення IT-працівників: що потрібно врахувати роботодавцю, аби не порушити українське законодавство
Читати
28.8.2023
Всі
Супровід бізнесу
Чому бізнесу важливо захищати персональні дані клієнтів
Читати
22.8.2023
Всі
Інтелектуальна власність
Супровід бізнесу
Дія City
Угода про неконкуренцію Або чи має NON-COMPETE AGREEMENT (NCA) право на життя в Україні?
Читати
10.8.2023
Всі
Технології та інвестиції
Легалізація канабісу в Україні: погляд з міжнародної точки зору
Читати
8.8.2023
Всі
Технології та інвестиції
Валютні обмеження НБУ: чи змінилося щось для українського бізнесу?
Читати
7.8.2023
Всі
Технології та інвестиції
Податкове право
Бізнес у Польщі: які інвестиційні зони доступні українським компаніям
Читати
2.8.2023
Всі
Податкове право
CRS по-європейськи або Що українці мають знати про DAC
Читати
10.7.2023
Всі
Супровід бізнесу
Автомобіль для ЗСУ: на що звернути увагу при ввезенні та оформленні
Читати
30.9.2021
Всі
Юридичний бізнес
Той, хто вижив у юрcвіті: 4 стадії побудови бізнесу, які витримає не кожен юрист
Читати
3.11.2021
Всі
Юридичний бізнес
Шукають «єдинорогів на роликах», які вміють робити все
Читати
9.9.2021
Всі
Юридичний бізнес
РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Читати
29.12.2021
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
Якими будуть податки «Дія City» для компаній та стартапів: детальний аналіз у цифрах
Читати
16.12.2021
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
ДІЯ.СІТІ. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Читати
5.10.2021
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
«Дія City» в дії
Читати
4.7.2023
Всі
Технології та інвестиції
Кібератака: як бізнесу не постраждати двічі
Читати
Всі
Технології та інвестиції
Залучення інвестицій для стартапів
Читати
26.6.2023
Всі
Агробізнес
Боротьба за переважне право
Читати
23.6.2023
Всі
Сімейне право
Технології та інвестиції
Сімейні мелодрами: як розділити біткойни під час розлучення
Читати
Всі
Супровід бізнесу
Ліквідувати КРАІЛ: чи збільшить це надходження до бюджету
Читати
19.6.2023
Всі
Супровід бізнесу
Айтівці аутсорсери можуть розслабитися?
Читати
16.6.2023
Всі
Технології та інвестиції
Легалізація криптовалют в Україні: чого чекати власникам крипто активів вже з осені?
Читати
30.5.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Закон та практика. Юридичний огляд мобілізації
Читати
17.5.2023
Всі
Технології та інвестиції
Як працює Комісія з цінних паперів і бірж США та чи варто її боятися криптоплатформам
Читати
15.5.2023
Всі
Агробізнес
Аграріїв нарешті звільнили від податків на окуповані, заміновані чи забруднені землі
Читати
15.5.2023
Всі
Вирішення спорів
Як буде відбуватися продаж конфіскованого майна рф
Читати
5.5.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Труханов під вартою. Яка судова перспектива у резонансній справі мера Одеси
Читати
5.5.2023
Всі
Технології та інвестиції
Регулювання електронної комерції у Великобританії
Читати
27.4.2023
Всі
Юридичний бізнес
Що там у адвокатів: як Juscutum працює під час війни
Читати
27.4.2023
Всі
Інновації
Роботи-юристи — вже реальність, але юридичний світ чинить останній опір
Читати
25.4.2023
Всі
Технології та інвестиції
Інновації
Метавсесвіт: проблеми правового регулювання процесів
Читати
21.4.2023
Всі
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Цифрова марка: правила застосування віртуального активу потребують удосконалення
Читати
19.4.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Маєте справу з бюджетними грошима? Терміново готуйтеся до перевірок
Читати
14.4.2023
Всі
Технології та інвестиції
На прикладі Binance. Чи безпечно використовувати криптобіржі в Україні?
Читати
4.4.2023
Всі
Вирішення спорів
Чому треба перевіряти лоти перед участю в аукціоні?
Читати
4.4.2023
Всі
Технології та інвестиції
Швейцарія стала світовим центром блокчейн проектів
Читати
31.3.2023
Всі
Банкрутство
Солідарна відповідальність керівника
Читати
27.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
Електронний документообіг в умовах війни
Читати
21.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Чи можлива виплата заробітної плати або винагороди у криптовалюті?
Читати
20.3.2023
Всі
Технології та інвестиції
Супровід бізнесу
Мінцифра і Juscutum підписали меморандум про співпрацю
Читати
17.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій
Читати
16.3.2023
Всі
Технології та інвестиції
Криптоіндустрії США загрожує крах?
Читати
15.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПАТ «АЙБОКС БАНК»
Читати
10.3.2023
Всі
Технології та інвестиції
Чому Біткоїн працює як треба, а український закон – ні? Розбір.
Читати
7.3.2023
Всі
Юридичний бізнес
"Юридичний Рамштайн": конференція United for Justice відбулася у Львові
Читати
23.2.2023
Всі
Технології та інвестиції
Маніпуляції ринком або як протоколи DeFi втратили майже 386 млн$
Читати
13.2.2023
Всі
Інновації
Штучний інтелект в юриспруденції: очікується стрімке зростання
Читати
9.2.2023
Всі
Супровід бізнесу
Попереджені – озброєні: правила військового обліку на підприємстві зазнали змін
Читати
7.2.2023
Всі
Технології та інвестиції
Плануєте випустити токени? Як не підпасти під законодавство про цінні папери
Читати
20.1.2023
Всі
Вирішення спорів
Створення трибуналу щодо вторгнення рф в Україну
Читати
17.1.2023
Всі
Технології та інвестиції
EU Digital Markets Act та Digital Services Act — Нові можливості та вимоги
Читати
10.1.2023
Всі
Бухгалтерський супровід
Податкове право
Постачання програмного забезпечення з ПДВ в 2023 році
Читати
10.1.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Бухгалтерський супровід
Чому ваші криптоактиви можуть заблокувати та як можна запобігти цьому
Читати
10.1.2023
Всі
Сімейне право
Партнерський договір для ЛГБТ-пар – альтернатива шлюбу. Як він працює
Читати
27.12.2022
Всі
Технології та інвестиції
Яким був 2022 рік для IT-галузі та які очікування від ІТ у 2023 році?
Читати
15.12.2022
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптошахрайство: як одна година може вирішити долю $100 000
Читати
13.12.2022
Всі
Технології та інвестиції
Цифрова торгівля: як прискорити диджиталізацію між Україною і Великою Британією
Читати
8.12.2022
Всі
Інтелектуальна власність
За українські мурали Бенксі можна отримати до $10 млн. Розбираємось, хто тепер їх власник
Читати
25.11.2022
Всі
Технології та інвестиції
Регулювання ринків віртуальних активів (MiCA)
Читати
21.11.2022
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Ви чесний волонтер чи благодійник? Як займатися доброю справою та не порушувати закон
Читати
16.11.2022
Всі
Вирішення спорів
Відшкодують все: що означає резолюція Генасамблеї ООН для України
Читати
7.11.2022
Всі
Технології та інвестиції
Масштабування українського бізнесу. Польща – відмінності, податки та можливості
Читати
7.11.2022
Всі
Вирішення спорів
Кримінальне право та безпека бізнесу
Як працюють органи влади в Україні в умовах криптовалютної невизначеності?
Читати
20.10.2022
Всі
Супровід бізнесу
Як росія використовує паралельний імпорт для обходу санкцій
Читати
17.10.2022
Всі
Технології та інвестиції
Вікно для інвестицій: як можливості відкриє е-резидентство України для іноземців та економіки
Читати
22.9.2022
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Чому плебісцити на окупованих територіях неможливо вважати легітимними
Читати
30.8.2022
Всі
Технології та інвестиції
5 порад з кібербезпеки під час війни
Читати
17.8.2022
Всі
Супровід бізнесу
Дія City
Гіг-контракт, трудовий договір та договір з ФОП: що обрати IT-бізнесу?
Читати
29.7.2022
Всі
Інтелектуальна власність
Інтелектуальна власність у метавсесвіті
Читати
22.7.2022
Всі
Вирішення спорів
Як Україна буде стягувати збитки з Росії через суди
Читати
27.6.2022
Всі
Супровід бізнесу
Що змінює в Україні ратифікація Стамбульської конвенції?
Читати
24.6.2022
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
Дія City під час війни: чи потрібен зараз спецрежим українському IT, та що він пропонує
Читати